Salut PIME
Cobertura sanitària per l’empresa

Es tracta d'una assegurança mèdica assistencial, podent optar per acudir als serveis mèdics que ofereix la companyia (centres concertats) o serveis externs (centres de lliure elecció). En aquest cas, s'estableix el reemborsament de les despeses en què s'hagi incorregut fins a un percentatge determinat. Igualment pot acordar-se un servei mèdic nacional o internacional.
Beneficis per a l'empresa
El principal avantatge d'oferir una assegurança de salut per a l'empresa és que augmenta la fidelització, el compromís i la motivació dels empleats, així com la productivitat.
Beneficis per al treballador
Els empleats que rebin com a part del seu salari (remuneració en espècie) una assegurança de salut per a ells (podent ser també per al seu cònjuge i descendents), no hauran de tributar per aquest concepte fins a un import de 500 euros anuals per persona beneficiària, ja que no és considerat renda a efectes fiscals.
Beneficis per a l'autònom
En el cas dels autònoms, les primes d'assegurança de salut satisfetes, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell; seran considerades despeses fiscalment deduïbles per a la determinació del rendiment net amb el límit de 500 euros anuals per persona.

   Sol·licitar presupost online
  Sol·licitar presupost online

Dades Client1/2
Dades assegurança2/2

Servicios Agropecuaria de Guissona, Correduría de Seguros, S.L. (bonÀrea Assegura) dispone de ficheros automatizados con sus datos de carácter personal y se compromete a utlizarlos únicamente con la finalidad para la que se han obtenido. Para su cumplimiento, sus datos puedan ser comunicados a compañías de seguros con las que se contrate sus pólizas y a entidades dedicadas al ámbito financiero así como para la distribución o venta de productos de consumo pertenecientes al Grupo alimentario Guissona necesarias para la gestión del seguro o bien, con el objeto de tenerle informado sobre productos y servicios que pueden ser de su interés. De todas formas, le informamos que Usted tiene derecho a ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales de los que sea titular, mediante escrito dirigido a Servicios Agropecuaria de Guissona, Correduría de Seguros, S.L., C/Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lleida), adjuntando una fotocopia de su DNI.

Contacta

bonÀrea Assegura (Corredoria d'assegurances)

Tel. 973 55 01 00

Correu